Årsmøter

Ekstraordinært Årsmøte onsdag 15. mai 2019 Kl. 11:00

Referat

1. Ingen merknader til innkallingen eller agenda. 12 medlemmer tilstede.

2. Vedtektenes §2, deltakelse er utformet av Tusenhjemmet.    Vedtektene godkjent uten merknader.

3. Valg av nestleder/sekretær på allmannamøte godkjent.

4. Varamedlem til styret godkjent og Horst Lehmann ble valgt.

Styret består nå av Leder Valter Hauglid, Nestleder/sekr Per Johnsplass, Kasserer Jan Jakobsen, Varamedlem Horst Lehmann

Møte hevet kl 11:25

        Sign.                                          Sign.                                       Sign.
Valter Hauglid                        Per Johnsplass                     Willy J Johansen 
       Leder                                Nestleder/sekr                            Medlem


Referat fra årsmøte onsdag 22. jan 2020 kl. 11.15

1. Konstituering.

.Møtet åpnet av leder Valter Hauglid.

Valter Hauglid valgt til møteleder.

Per Johnsplass valgt til referent.

Medlem Gunnar Værnes valgt for å undertegne referat sammen med leder og referent.

Ingen merkn. til innkalling og agenda.

Totalt antall medlemmer i klubben ...............................................................16 stk.

Antall fullmakter .................................................................................................          0 stk

Antall stemmeberettiget medlemmer tilstede .....................................11 stk

2. Styrets årsrapport godkjent uten merkn.

Revidert årsregnskap godkjent uten merkn.

Øking av kontingent til kr. 500,- pr. år godkjent.

3. Vedtektene § 8: Revisor, tidsrom etter avtale.

4. Vedtektenes § 8 Valgkomite foreslås strøket og flyttet til § 6 og at paragrafen vil lyde slik.

5. Vedtektene § 6: Styret har den adm. myndighet og representerer klubben utad. Styret kan oppnevne enkelt personer/komiteer, herunder valgkomite, til nødvendig aktivitet.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer.

Godkjent uten merkn.

6. Valg av leder, styremedlemmer.

Tidligere leder Valter Hauglid ønsket ikke gjenvalg.

Ny leder 1 år: Per Johnsplass valgt. Ingen merkn.

Sekretær 2 år: Åse Arild valgt. Ingen merkn.

Kasserer 2 år: Jan Jacobsen valgt. Ingen merkn.

Varamann 1 år: Horst Lehman valgt. Ingen merkn.

Revisor: Hartvik Olsen, tidsrom etter avtale. Ref. pkt 3. § 8

Bodø, 4 februar 2020

                 Sign                                                  Sign                                                         Sign

           Per Johnsplass                               Valter Hauglid                                      Gunnar Wærnes