Vedtekter

Vedtekter for Treskjærerklubben 

Navn og formål

§ 1 Klubbens navn er Treskjærerklubben-Tusenhjemmet.

§ 2 Klubbens formål er å være

  • møteplass for byens pensjonister og andre som har interesse for treskjæring.
  • et sosial sted for hygge og utveksling av tanker og ideer

 Medlemskap

§ 3 Som medlemmer opptas enkeltpersoner ved henvendelse til klubbene styre.

§ 4 Utmeldelse skjer ved å informere styret. Styret kan terminere medlemskapet for medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingenten. Medlemmet informeres skriftlig.

 Styret

§ 4 Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer og et varamedlem. Leder og varamedlemmet har ett års funksjonstid. De andre 2 år med fortrinnsvis ikke skifte samme år.

§ 5 Treskjærerklubben er en del av Tusenhjemmets Kultur-og Kunnskapssenter. Styret skal opptre i samråd med Senteret.

§ 6 Styret har den administrative myndighet og representerer klubben utad. Styret oppnevner de enkeltpersoner/komiteer herunder valgkomite som er nødvendig for å gjennomføre nødvendige aktiviteter.

IV Årsmøtet

§ 7 Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år i januar. Årsmøtet annonseres skriftlig med minst tre ukers varsel og med anmodning om innen en uke å melde inn saker som ønskes diskutert. To uker før årsmøte publiseres agendaen for møtet.

§ 8 Årsmøtet skal behandle

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag og evt spesielle aktiviteter i kommende år
  • Kontingent og budsjett for kommende år
  • Valg av styremedlemmer og varamedlem iht § 4
  • En revisor. Funksjonstid etter avtale

§ 9 Alle valg gjøres med absolutt flertall - mer enn halvparten av den totale medlemsmassen. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Hvis mer enn en kandidat foreslåes kreves det skriftlig avstemming.
Vedtak i andre saker gjøres ved simpelt flertall - mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

V Ekstraordinært årsmøte

§ 10 Styret kan eller når 1/3 av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Møtet innkalles skriftlig med to ukers varsel og med angivelse av agendaen.

VI Vedtektsendring og oppløsning av klubben

§ 11 Endringer i Vedtektene gjøres av Årsmøtet med minst 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer.

§ 12 Oppløsning av klubben gjøres på ordinært Årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall av den totale medlemsmasse.

§ 13 Disponering av klubbens kapital og materiell avgjøres på Årsmøtet med absolutt flertall.

Bodø 5. februar 2020


Per Johnsplass
Leder

Endring i § 6 og 8 godkjent på Årsmøte 22 januar 2020