Vedtekter

  

I. Navn og formål

§ 1Klubbens navn er Treskjærerklubben-Tusenhjemmet.

§ 2 Klubbens formål er å være

  • møteplass for byens pensjonister og andre som har interesse for treskjæring.
  • et sosial sted for hygge og utveksling av tanker og ideer

II. Medlemskap

§ 3 Som medlemmer opptas enkeltpersoner ved henvendelse til klubbene styre.

§ 4 Utmeldelse skjer ved å informere styret. Styret kan terminere medlemskapet for medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingenten. Medlemmet informeres skriftlig.

III. Styret

§4 Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer og et varamedlem. Leder og varamedlemmet har ett års funksjonstid. De andre 2 år med fortrinnsvis ikke skifte samme år.

§5 Treskjærerklubben er en del av Tusenhjemmets Kultur-og Kunnskapssenter. Styret skal opptre i samråd med Senteret.

v§6 Styret har den administrative myndighet og representerer klubben utad. Styret oppnevner de enkeltpersoner/komiteer som er nødvendig for å gjennomføre de aktiviteter årsmøtet pålegger.

IV Årsmøtet

§7 Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år i januar. Årsmøtet annonseres skriftlig med minst tre ukers varsel og med anmodning om innen en uke å melde inn saker som ønskes diskutert. To uker før årsmøte publiseres agendaen for møtet.

§8 Årsmøtet skal behandle

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag og evt spesielle aktiviteter i kommende år
  • Kontingent og budsjett for kommende år
  • Valg av styremedlemmer og varamedlem iht §4
  • En revisor
  • Valgkomite med to medlemmer som forslått av styret

§9 Alle valg gjøres med absolutt flertall - mer enn halvparten av den totale medlemsmassen. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Hvis mer enn en kandidat foreslåes kreves det

skriftlig avstemming.
Vedtak i andre saker gjøres ved simpelt flertall - mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

V Ekstraordinært årsmøte

§10 Styret kan eller når 1/3 av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Møtet innkalles skriftlig med to ukers varsel og med angivelse av agendaen.

VI Vedtektsendring og oppløsning av klubben

§11 Endringer i Vedtektene gjøres av Årsmøtet med minst 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer.

§12 Oppløsning av klubben gjøres på ordinært Årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall av den totale medlemsmasse.

§13 Disponering av klubbens kapital og materiell avgjøres på Årsmøtet med absolutt flertall.

Bodø 8. mai 2019


Valter Hauglid
Leder

Godkjent på Ekstraordinært årsmøte 15 mai 2019